Andmekaitsetingimused ja küpsiste teave

1.         Mis on andmekaitsetingimuste ja küpsiste teabe eesmärk?

Andmekaitsetingimuste eesmärk on kirjeldada, kuidas P81 Business Property OÜ („P81“) töötleb teie isikuandmeid ja millised on teie õigused seoses P81 poolt isikuandmete töötlemisega. Küpsiste teabe eesmärk on anda teile teavet selle kohta, milliseid küpsiseid P81 veebileht kasutab ning kuidas saate küpsiste kasutamist ise reguleerida.

Teie isikuandmete kaitsmiseks ja üksnes õiguspäraseks töötlemiseks järgib P81 andmekaitse üldmääruses (EL) 2016/679 ette nähtud nõudeid.

2.         Kes on isikuandmete vastutav töötleja?

Andmekaitsetingimustes kirjeldatud isikuandmete vastutav töötleja on P81 Business Property OÜ (registrikood 11054507, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn, kontakt andmekaitsealastes küsimustes: ivo@uushaldus.ee).

3.         Millistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel P81 isikuandmeid töötleb?

3.1. Äripindade väljaüürimine

P81 tegeleb äripindade väljaüürimisega. Selleks töötleb P81 füüsilistest isikutest üürnike ja juriidilistest isikutest üürnike kontaktisikute isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed (sh telefon, e-post), ametinimetus, arveandmed ja üürilepingu täitmisega seonduvad andmed. Selline isikuandmete töötlemine on vajalik üürilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, samuti üürileandja õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

P81 haldab teenuse tõhusa osutamise eesmärgil ka üürnike andmekogu, milles töötleb ülal kirjeldatud isikuandmeid. Sellise isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on P81 õigustatud huvi osutada üürnikele teenust tõhusalt ja kvaliteetselt. Andmekogus töödeldakse isikuandmeid üksnes minimaalses vajaminevas mahus ning üksnes üürnike huvides.

3.2. Suhtlus tarnijate ja teiste (potentsiaalsete) koostööpartneritega

P81 töötleb tarnijaga sõlmitud lepingu täitmiseks tarnijapoolse kontaktisiku nime ja kontaktandmeid. Olukorras, kus P81 pöördub tarnija või potentsiaalse koostööpartneri poole ise, on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks P81 õigustatud huvi kaupade ja teenuste tellimiseks või muu koostöö alustamiseks. Üldjuhul kasutab P81 kasutab pöördumiseks juriidiliste isikute ametialaseid kontaktandmeid ning töötleb isikuandmeid üksnes minimaalses vajaminevas mahus.

3.3. Turvalisuse tagamine ja turvakaamerad

P81 kasutab Peterburi tee 81, Tallinn asuvas hoones ja selle välisel territooriumil turvakaameraid, mille eesmärgiks on tagada inimeste ja vara kaitse ning turvalisus. Samuti on eesmärgiks võimalike õigusvastaste tegude avastamise ja õigusnõuete ja neile vastuväidete esitamise võimaldamine. Selleks töötleb P81 turvakaamerate videopildi salvestistele jäävaid isikuandmeid. Turvakaameraid ei ole paigutatud sellistesse kohtadesse, kus inimesed eeldavad privaatsust.

P81 võib töödelda ka muid turvaintsidentidega seonduvaid isikuandmeid. Selliseid isikuandmeid võib koguda ja töödelda mh territooriumil tegutsev turvameeskond. Samuti võib P81 kontrollida Peterburi tee 81, Tallinn asuva hoone või territooriumi külastajate isikut tõendava dokumendi olemasolu.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on P81 õigustatud huvi kaitsta Peterburi tee 81, Tallinn asuva hoone külastajate ja seal tegutsevate inimeste tervist ja vara ja võimaldada tõhusat õiguskaitset.

Ülal kirjeldatud andmed võidakse teha kättesaadavaks P81 teenuseosutajatele (AS G4S Eesti, 1Partner Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ ning viimase koostööpartner Uus Haldus OÜ), samuti õiguskaitseasutustele ning põhjendatud vajaduse korral P81 üürnike kontaktisikutele.

Turvakaamera salvestisi säilitatakse vastavalt turvaseaduse nõuetele vähemalt 1 kuu, turvaintsidentide andmeid kuni turvaintsidendi lõpliku lahendamiseni.

3.4. Tuleohutusnõuete täitmine

P81 töötleb tuleohutuse seaduse nõuete täitmiseks P81 üürnike kontaktisikute ja töötajate isikuandmeid nagu nimi, kontaktandmed, ettevõtte nimi, teave tuleohutuse tegevusplaani tutvustamise kohta. Selline isikuandmete töötlemine on vajalik P81 tuleohutuse seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmeid säilitatakse vastavalt tuleohutuse seaduse nõuetele.

4.         Millistest põhimõtetest lähtub P81 isikuandmete säilitamisel?

P81 säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, seadusest tulenevate säilitamistähtaegade järgimiseks või õigusnõuete ja õigusnõuetele vastuväidete esitamise võimaldamiseks. Muuhulgas säilitab P81 isikuandmeid sisaldavaid raamatupidamise algdokumente (sh lepinguid ja arveandmeid) 7 aastat vastavalt raamatupidamise seaduse nõuetele. Õigusnõuete esitamise ja neile vastuväidete esitamise võimaldamiseks võib P81 säilitada isikuandmeid vastavalt nõuete aegumistähtaegadele kuni 3 aastat ning tahtlike rikkumiste korral kuni 10 aastat.

5.         Kellel on isikuandmetele ligipääs?

P81 töödeldavatele isikuandmetele on ligipääs P81 juhatuse liikmel ja konkreetsete teenuste osutamise eesmärgil P81 teenusepakkujatel (mh turvateenuste osutamiseks AS-l G4S Eesti, haldus-, turva- jt teenuste osutamiseks ja korraldamiseks 1Partner Seven Kinnisvarakonsultandid OÜ-l), kellega P81 on sõlminud konfidentsiaalsuskokkuleppe.

 

6.         Küpsiste teave. Milliseid küpsiseid P81 veebilehel kasutatakse?

P81 veebileht kasutab järgmiseid küpsiseid:

Küpsise nimetus

Kehtivusaeg

Kirjeldus

_ewsa

2 aastat

Küpsis kogub statistikat saidi uute kasutajate kohta.

_ewsb

30 minutit

Küpsis kogub statistikat, et jälgida külastuskordi veebilehel.

site_lang

2 aastat

Küpsis säilitab viimati külastatud veebilehe keele koodi.

 

Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebibrauseri seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.

7.         Millised on teie andmekaitsealased õigused?

Tulenevalt andmekaitse üldmäärusest on inimesel õigus

·       taotleda juurdepääsu tema kohta käivatele isikuandmetele;

·       nõuda andmete parandamist ja kustutamist;

·       piirata isikuandmete töötlemist;

·       esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;

·       nõuda isikuandmete ülekandmist teisele vastutavale töötlejale;

·       et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;

·       nõusoleku tagasivõtmisele, kui töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek.

Nende õiguste kasutamiseks võtke P81-ga ühendust e-posti teel haldus@p81property.ee Need õigused ei ole absoluutsed ning iga taotluse puhul kontrollib P81, kas teie taotlust on võimalik rahuldada. P81 vastab teie taotlusele ühe kuu jooksul taotluse kättesaamisest. Kui ühe kuu jooksul ei ole võimalik taotlust täita, võib P81 pikendada tähtaega kahe kuu võrra, teavitades teid tähtaja pikendamisest ning selle põhjusest ühe kuu jooksul taotluse esitamisest.

Ka andmekaitsealaste küsimuste ja kaebuste korral võtke palun P81-ga ühendust e-posti aadressil haldus@p81property.ee. P81 vastab hiljemalt ühe kuu jooksul küsimuse või kaebuse kättesaamisest. Kui te ei ole rahul sellega, kuidas P81 teie taotluse või kaebuse lahendas, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (aadress: Tatari 39, Tallinn 10134; e-post: info@aki.ee; telefon: 627 4135).